skip to Main Content
Vereniging Beraad Grote Steden

Geschiedenis

In de jaren ’70 van de twintigste eeuw startten de voorzitters van de Hervormde Gemeenten van de vier grote steden een overleg. Zij voelden de behoefte bij elkaar te komen om zorgen te delen, uitdagingen te benoemen en te bezien op welke wijze zij met name ten aanzien van kerkordelijke zaken de handen ineen konden slaan. In 1983 werd officieel het hervormde Be-raad Grote Steden ingesteld, en wel door de hervormde synode. Het BGS belegde conferen-ties, gaf adviezen aan de synode en pleitte voor wijzigingen in de kerkorde, die de kerken in de grote steden meer lucht zouden verschaffen. Naast het Hervormde Beraad Grote Steden func-tioneerde ook een gereformeerd functionarissenberaad.

Na een aantal jaren (in 1992) meende de hervormde synode ‘haar’ Beraad Grote Steden niet meer nodig te hebben en ontdeed het van haar officiële landelijke status. De behoefte aan uitwisseling en overleg was echter niet verminderd, zodat het Beraad besloot onder de noe-mer van Hervormde Werkgroep Grote Steden zijn werkzaamheden voort te zetten. In SoW-verband besloten de kerken in de grote steden na ampele overwegingen het Beraad op eigen gezag en kracht voort te zetten. De behoefte aan een gezamenlijk platform van overleg, bezin-ning en belangenbehartiging bleek steeds opnieuw aanwezig. Inmiddels (1995) omgevormd tot een Samen-op-Weg Beraad Grote Steden ging het door op de weg die de jaren daarvoor reeds was ingeslagen:

  • Organisatie van beraadsdagen, synodebezoeken
  • Productie van gevraagde en ongevraagde adviezen en rapporten (zoals Gaan waar geen wegen zijn, Blijven geloven in de stad, Kerk aan het werk)
  • Beïnvloeding van de landelijke organen met het oog op de positie en de belangen van de kerken in de vier grote steden

Terwijl in al die jaren de belangrijkste doelstellingen van het BGS grosso modo ongewijzigd bleven, werd in 2007 de Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland opgericht.

X